Eveline Kotai - White Noise Remix 1, 2016, acrylic, canvas, nylon thread and linen, 91x91cm.
Eveline Kotai - White Noise Remix 1, 2016, acrylic, canvas, nylon thread and linen, 91x91cm.
Eveline Kotai - White Noise Remix 2, 2016, acrylic, canvas, nylon thread and linen, 91x91cm.
Eveline Kotai - White Noise Remix 2, 2016, acrylic, canvas, nylon thread and linen, 91x91cm.
Eveline Kotai - White Primer, 2012, mixed media, 50x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - White Primer, 2012, mixed media, 50x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - White Spectrum Part 2, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - White Spectrum Part 2, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - White Spectrum Part 1, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - White Spectrum Part 1, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - White Spectrum Part 3, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - White Spectrum Part 3, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - Invisible Threads, 2011, mixed media, 60x130cm, private collection
Eveline Kotai - Invisible Threads, 2011, mixed media, 60x130cm, private collection
Eveline Kotai - Selvage, 2012, mixed media, 50x40cm
Eveline Kotai - Selvage, 2012, mixed media, 50x40cm
Eveline Kotai - White Noise, 2012, mixed media stitched collage, 60x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - White Noise, 2012, mixed media stitched collage, 60x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - Trace Elements 2013, Mixed media stitched collage, 101x75, Art Collective WA
Eveline Kotai - Trace Elements 2013, Mixed media stitched collage, 101x75, Art Collective WA
Eveline Kotai - Sand Pattern, 2012, mixed media stitched collage, 60x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - Sand Pattern, 2012, mixed media stitched collage, 60x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - Sand Pattern Remix 1, 2012, mixed media stitched collage, 63x53cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - Sand Pattern Remix 1, 2012, mixed media stitched collage, 63x53cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - White Space 1, 2010, mixed media + bio paint, 30x30cm
Eveline Kotai - White Space 1, 2010, mixed media + bio paint, 30x30cm
Eveline Kotai - Field 2, 2011, mixed media stitched collage, 60x60cm
Eveline Kotai - Field 2, 2011, mixed media stitched collage, 60x60cm
Eveline Kotai - Field 1, 2011, mixed media stitched collage, 60x60cm
Eveline Kotai - Field 1, 2011, mixed media stitched collage, 60x60cm
Eveline Kotai - Inside Outside 1, 2012, mixed media stitched collage + bio paint, 75x75cm, private collection
Eveline Kotai - Inside Outside 1, 2012, mixed media stitched collage + bio paint, 75x75cm, private collection
Eveline Kotai - Inside Outside 2, 2012, mixed media stitched collage + bio paint, 75x75cm
Eveline Kotai - Inside Outside 2, 2012, mixed media stitched collage + bio paint, 75x75cm
Eveline Kotai - Study with Red Line, 2012, mixed media stitched collage, 20x30cm
Eveline Kotai - Study with Red Line, 2012, mixed media stitched collage, 20x30cm
Eveline Kotai - Karri series, 2012, mixed media stitched collage, 40x90cm private collection
Eveline Kotai - Karri series, 2012, mixed media stitched collage, 40x90cm private collection
Eveline Kotai - White Mandala, 2012, mixed media stitched collage, 30x30cm
Eveline Kotai - White Mandala, 2012, mixed media stitched collage, 30x30cm
Eveline Kotai - Trace Elements (small), 2012, mixed media stitched collage, 30x30cm
Eveline Kotai - Trace Elements (small), 2012, mixed media stitched collage, 30x30cm
Eveline Kotai - White on Blue 1, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm, private collection
Eveline Kotai - White on Blue 1, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm, private collection
Eveline Kotai - White on Blue 2, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm
Eveline Kotai - White on Blue 2, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm
Eveline Kotai - White on Blue 3, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm
Eveline Kotai - White on Blue 3, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm
Eveline Kotai - White on Blue 4, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm, private collection
Eveline Kotai - White on Blue 4, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm, private collection
Eveline Kotai - Field for a New Ball 1, 2012, mixed media stitched collage, 60x90cm
Eveline Kotai - Field for a New Ball 1, 2012, mixed media stitched collage, 60x90cm
Eveline Kotai - Cosmos 1, 2010, paint flakes on linen, 30x20cm
Eveline Kotai - Cosmos 1, 2010, paint flakes on linen, 30x20cm
Dashes.jpg
Eveline Kotai - Dot Matrix, 2009, acrylic on canvas, 25x35cm
Eveline Kotai - Dot Matrix, 2009, acrylic on canvas, 25x35cm
Eveline Kotai - Trace Elements 2, 2013, Mixed media stitched collage, 101x75, Art Collective WA
Eveline Kotai - Trace Elements 2, 2013, Mixed media stitched collage, 101x75, Art Collective WA
Eveline Kotai - White Burgundy, 2012, oil, nylon thread and linen, 25x35cm
Eveline Kotai - White Burgundy, 2012, oil, nylon thread and linen, 25x35cm
Eveline Kotai - White Space 2, 2010, mixed media + bio paint, 30x30cm, private collection
Eveline Kotai - White Space 2, 2010, mixed media + bio paint, 30x30cm, private collection
Eveline Kotai - White Noise Remix 1, 2016, acrylic, canvas, nylon thread and linen, 91x91cm.
Eveline Kotai - White Noise Remix 2, 2016, acrylic, canvas, nylon thread and linen, 91x91cm.
Eveline Kotai - White Primer, 2012, mixed media, 50x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - White Spectrum Part 2, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - White Spectrum Part 1, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - White Spectrum Part 3, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - Invisible Threads, 2011, mixed media, 60x130cm, private collection
Eveline Kotai - Selvage, 2012, mixed media, 50x40cm
Eveline Kotai - White Noise, 2012, mixed media stitched collage, 60x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - Trace Elements 2013, Mixed media stitched collage, 101x75, Art Collective WA
Eveline Kotai - Sand Pattern, 2012, mixed media stitched collage, 60x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - Sand Pattern Remix 1, 2012, mixed media stitched collage, 63x53cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - White Space 1, 2010, mixed media + bio paint, 30x30cm
Eveline Kotai - Field 2, 2011, mixed media stitched collage, 60x60cm
Eveline Kotai - Field 1, 2011, mixed media stitched collage, 60x60cm
Eveline Kotai - Inside Outside 1, 2012, mixed media stitched collage + bio paint, 75x75cm, private collection
Eveline Kotai - Inside Outside 2, 2012, mixed media stitched collage + bio paint, 75x75cm
Eveline Kotai - Study with Red Line, 2012, mixed media stitched collage, 20x30cm
Eveline Kotai - Karri series, 2012, mixed media stitched collage, 40x90cm private collection
Eveline Kotai - White Mandala, 2012, mixed media stitched collage, 30x30cm
Eveline Kotai - Trace Elements (small), 2012, mixed media stitched collage, 30x30cm
Eveline Kotai - White on Blue 1, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm, private collection
Eveline Kotai - White on Blue 2, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm
Eveline Kotai - White on Blue 3, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm
Eveline Kotai - White on Blue 4, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm, private collection
Eveline Kotai - Field for a New Ball 1, 2012, mixed media stitched collage, 60x90cm
Eveline Kotai - Cosmos 1, 2010, paint flakes on linen, 30x20cm
Dashes.jpg
Eveline Kotai - Dot Matrix, 2009, acrylic on canvas, 25x35cm
Eveline Kotai - Trace Elements 2, 2013, Mixed media stitched collage, 101x75, Art Collective WA
Eveline Kotai - White Burgundy, 2012, oil, nylon thread and linen, 25x35cm
Eveline Kotai - White Space 2, 2010, mixed media + bio paint, 30x30cm, private collection
Eveline Kotai - White Noise Remix 1, 2016, acrylic, canvas, nylon thread and linen, 91x91cm.
Eveline Kotai - White Noise Remix 2, 2016, acrylic, canvas, nylon thread and linen, 91x91cm.
Eveline Kotai - White Primer, 2012, mixed media, 50x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - White Spectrum Part 2, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - White Spectrum Part 1, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - White Spectrum Part 3, 2015, mixed media, 80x80cm (available). Photo: Alex Efimov
Eveline Kotai - Invisible Threads, 2011, mixed media, 60x130cm, private collection
Eveline Kotai - Selvage, 2012, mixed media, 50x40cm
Eveline Kotai - White Noise, 2012, mixed media stitched collage, 60x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - Trace Elements 2013, Mixed media stitched collage, 101x75, Art Collective WA
Eveline Kotai - Sand Pattern, 2012, mixed media stitched collage, 60x50cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - Sand Pattern Remix 1, 2012, mixed media stitched collage, 63x53cm, Art Collective WA
Eveline Kotai - White Space 1, 2010, mixed media + bio paint, 30x30cm
Eveline Kotai - Field 2, 2011, mixed media stitched collage, 60x60cm
Eveline Kotai - Field 1, 2011, mixed media stitched collage, 60x60cm
Eveline Kotai - Inside Outside 1, 2012, mixed media stitched collage + bio paint, 75x75cm, private collection
Eveline Kotai - Inside Outside 2, 2012, mixed media stitched collage + bio paint, 75x75cm
Eveline Kotai - Study with Red Line, 2012, mixed media stitched collage, 20x30cm
Eveline Kotai - Karri series, 2012, mixed media stitched collage, 40x90cm private collection
Eveline Kotai - White Mandala, 2012, mixed media stitched collage, 30x30cm
Eveline Kotai - Trace Elements (small), 2012, mixed media stitched collage, 30x30cm
Eveline Kotai - White on Blue 1, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm, private collection
Eveline Kotai - White on Blue 2, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm
Eveline Kotai - White on Blue 3, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm
Eveline Kotai - White on Blue 4, 2006, mixed media stitched collage, 50x40cm, private collection
Eveline Kotai - Field for a New Ball 1, 2012, mixed media stitched collage, 60x90cm
Eveline Kotai - Cosmos 1, 2010, paint flakes on linen, 30x20cm
Eveline Kotai - Dot Matrix, 2009, acrylic on canvas, 25x35cm
Eveline Kotai - Trace Elements 2, 2013, Mixed media stitched collage, 101x75, Art Collective WA
Eveline Kotai - White Burgundy, 2012, oil, nylon thread and linen, 25x35cm
Eveline Kotai - White Space 2, 2010, mixed media + bio paint, 30x30cm, private collection
show thumbnails